FORMULARZ REKLAMACYJNY

Produkt (nazwa / model/ id) : ...........................................................................................................

Data nabycia _ _ | _ _ | _ _ _ _

Opis (sposób lub przyczyna powstania) uszkodzenia :
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Dane Klienta:

Imię: ………………………………………..Nazwisko :……………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………………

kod poczt.:…………………………miejscowość:………………………………………………

e-mail : …………………………………………………………………………………………..

Preferowana forma uznania reklamacji

Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt:

1. Naprawa uszkodzenia  □
2. Nowy taki sam model  □
4. Zwrot kosztów zakupu *  □

*) tylko w przypadkach gdy :
- naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
- sprzedawca nie wymienił  rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,
- wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

Uwaga! Reklamacja nie będzie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu (paragonu fiskalnego lub FV) oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.


......................................................
Data i podpis Klienta
ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Decyzja
Reklamacja zostaje rozpatrzona:  pozytywnie* / negatywnie *

*) niepotrzebne skreślić……...………………………….
Data i podpis obsługi